ประกาศ
ค้นหา ข่าวสาร ภาพ กระทู้
กติกา เทนนิส

ltat logo

กติกาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์1. คอร์ท 


           คอร์ทต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 78 ฟุต (23.77 ม.) กว้าง 27 ฟุต(8.23ม.) สำหรับการเล่นเดี่ยว และกว้าง 36ฟุต (10.97 ม.)สำหรับการเล่นคู่ 


           คอร์ทจะถูกแบ่งขวางตรงกึ่งกลางด้วยตาข่ายที่แขวนอยู่บนเชือกหรือเคเบิลโลหะ ที่พาดผ่านเสา หรือยึดติดกับเสา 2 ต้น ที่ความสูง 3 ½ ฟุต (1.07 ม.) ตาข่ายต้องกั้นขวางตลอดแนวระหว่างเสาทั้งสอง และต้องมีขนาดช่องตาข่ายเล็กพอที่จะกันลูกไม่ให้ลอดผ่านได้ ความสูงของตาข่ายต้องเป็น 3 ฟุต (0.914 ม.) ตรงจุดกึ่งกลางซึ่งมีแถบผ้ารั้งลงมาให้ตึง มีแถบปลอกผ้าคลุมเหนือเชือกหรือเคเบิลโลหะและด้านบนสุดของตาข่าย  แถบผ้าที่ใช้รั้งและแถบปลอกผ้าต้องเป็นสีขาวตลอดทั้งผืน          เชือกหรือเคเบิลโลหะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดไม่เกิน 1/3 นิ้ว (0.8 ซม.)
          แถบผ้าที่ใช้รั้งต้องมีความกว้างสูงสุดไม่เกิน 2 นิ้ว (5 ซม.)
          แถบปลอกผ้าจะต้องห้อยต่ำลงมาระหว่าง 2- 2 ½ นิ้ว (5.00-6.35 ซม.) ทั้งสองด้านของตาข่าย

          สำหรับการเล่นคู่ จุดกึ่งกลางของเสาค้ำตาข่ายต้องอยู่ห่างจากขอบนอกของคอร์ทคู่ 3 ฟุต(0.914 ม.)ทั้งสองข้าง 

           สำหรับการเล่นเดี่ยว ถ้าใช้ตาข่ายคอร์ทเดี่ยว จุดกึ่งกลางของเสาขึงตาข่ายต้องอยู่ห่างจากขอบนอกของคอร์ทเดี่ยว 3 ฟุต (0.914 ม.)ทั้งสองข้าง แต่ถ้าใช้ตาข่ายสำหรับคอร์ทคู่ จะต้องใช้ไม้ค้ำ 2 อัน ยันตาข่ายให้มีความสูง 3 ½ ฟุต (1.07 ม.) โดยที่จุดกึ่งกลางของไม้ค้ำต้องอยู่ห่างจากขอบนอกของคอร์ทเดี่ยว 3 ฟุต (0.914 ม.) ทั้งสองข้าง


          เสา(ขึงตาข่าย )  ต้องมีขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว (15 ซม.)สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเสากลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6 นิ้ว (15 ซม.)


          ไม้ค้ำ(ตาข่าย ) ต้องมีขนาดไม่เกิน 3 นิ้ว (7.5 ซม.)สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 นิ้ว (7.5 ซม.) ส่วนเกินของเสาหรือไม้ค้ำตาข่ายที่ยื่นเลยส่วนบนสุดของเชือกขึงตาข่ายต้องไม่เกิน 1 นิ้ว(2.5 ซม.) 


           เส้นที่ปลายสุดของคอร์ทเรียก เส้นท้ายคอร์ท และเส้นที่อยู่ด้านข้างของคอร์ทเรียก เส้นข้าง จะมีเส้นที่ลากจากเส้นข้างของคอร์ทเดี่ยวขนานกับตาข่าย ที่ระยะห่าง 21 ฟุต (6.40 ม.)จากตาข่ายทั้งสองด้าน เส้นทั้งสองนี้เรียก เส้นเสิร์ฟ พื้นที่ภายในเส้นเสิร์ฟกับตาข่ายทั้งสองด้านจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน ด้วยเส้นกึ่งกลางเส้นเสิร์ฟเรียกว่าคอร์ทเสิร์ฟ เส้นกึ่งกลางเส้นเสิร์ฟขนาน และอยู่ตรงกึ่งกลางของเส้นข้างทั้งสอง 


           เส้นท้ายคอร์ท แต่ละเส้นถูกแบ่งครึ่งด้วย ขีดกึ่งกลาง ยาว 4 นิ้ว(10 ซม.) ที่ลากขนานกับเส้นข้างเข้าไปในคอร์ท 


          เส้นกึ่งกลางเส้นเสิร์ฟและขีดกึ่งกลางเส้นท้ายคอร์ท ต้องมีขนาดความกว้าง 2 นิ้ว (5 ซม.)
เส้นอื่นๆในคอร์ทจะต้องมีความกว้างระหว่าง 1 นิ้ว (2.5 ซม.) ถึง 2 นิ้ว (5 ซม.) ยกเว้นเส้นท้ายคอร์ทที่มีความกว้างได้ถึง4 นิ้ว (10 ซม.) 


           การวัดขนาดคอร์ททั้งหมดจะวัดไปถึงขอบนอกของเส้น และเส้นทุกเส้นของคอร์ทต้องมีสีเดียวกัน และมีสีตัดกับสีของพื้นคอร์ท 


          ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา บนพื้นคอร์ท ตาข่าย แถบรั้ง ปลอกคลุมสายขึงตาข่าย เสา หรือไม้ค้ำตาข่าย ยกเว้นจากที่กำหนดอยู่ในภาคผนวก 3
 
2. วัตถุถาวร 

           วัตถุถาวรของคอร์ทได้แก่ วัสดุกันลูกทางด้านหลังและด้านข้าง คนดู อัฒจันทร์ ที่นั่งสำหรับคนดู อุปกรณ์อื่นๆที่อยู่รอบๆและเหนือคอร์ท กรรมการผู้ตัดสิน ผู้กำกับเส้น ผู้กำกับตาข่าย และคนเก็บลูกบอลเมื่ออยู่ตามจุดที่กำหนด           เมื่อใช้ตาข่ายคู่และไม้ค้ำตาข่ายในการเล่นเดี่ยว เสาและส่วนของตาข่ายที่อยู่เลยไม้ค้ำตาข่ายออกไปถือเป็นวัตถุถาวร ไม่ถือว่าเป็นเสาขึงตาข่าย หรือส่วนของตาข่าย3. ลูก(บอล)            ลูกบอลที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ในการแข่งขันภายใต้กติกาเทนนิส ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก1 สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ จะเป็นผู้ชี้ขาดว่าลูกบอลหรือลูกบอลต้นแบบใด เป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก 1 หรือไม่ หรือได้รับการรับรองหรือไม่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ในการแข่งขัน การชี้ขาดนี้อาจจะเกิดจากความต้องการของ สมาพันธ์ฯเอง หรือได้รับการยื่นคำร้องโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีจุดประสงค์อันบริสุทธิ์ ซึ่งอาจเป็นนักกีฬา ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาหรือสมาคมแห่งชาติหรือสมาชิกของสมาคมนั้น คำชี้ขาด และคำร้องจะต้องเป็นไปตามวิธีพิจารณาทบทวนและไต่สวนของสมาพันธ์เทนนิสนานาชาติ(ดูภาคผนวก6)

                ผู้จัดการแข่งขันต้องประกาศล่วงหน้าก่อนการแข่งขันว่า:
                ก. จำนวนลูกบอลที่จะใช้  (2,3,4 หรือ 6 ลูก)
                ข. นโยบายการเปลี่ยนลูกบอล (ถ้ามี)

การเปลี่ยนลูกบอล(ถ้ามี) อาจเลือกใช้วิธีไดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
         
          1. หลังจากเล่นได้จำนวนเกมรวมเป็นจำนวนคี่ตามที่ตกลงกันไว้ก่อน ในกรณีนี้ การเปลี่ยนครั้งแรกจะเปลี่ยนเร็วขึ้นกว่าการเปลี่ยนครั้งต่อๆไปในการแข่งขัน 2 เกม เพื่อเผื่อสำหรับการวอร์มก่อนแข่ง การเล่นไทเบรคหนึ่งชุดนับเป็น 1 เกมสำหรับการเปลี่ยนลูกบอล ต้องไม่เปลี่ยนลูกบอลตอนจะเริ่มเล่นไทเบรค ในกรณีนี้จะเลื่อนการเปลี่ยนลูกบอลไปเป็นตอนที่จะเริ่มเล่นเกมที่ 2 ของเซทถัดไป หรือ 


           2. ตอนเริ่มแต่ละเซทถ้าลูกบอลแตกขณะเล่น ต้องเล่นแต้มนั้นใหม่
               กรณีที่ 1 : ถ้าลูกบอลนิ่มตอนจบแต้ม ควรเล่นแต้มนั้นใหม่หรือไม่?
               คำวินิจฉัย : ถ้าลูกบอลนิ่ม แต่ไม่แตก ไม่ต้องเล่นแต้มนั้นใหม่
               หมายเหตุ  : ลูกบอลใดที่ใช้ในการแข่งขันที่ใช้กติกาเทนนิส จะต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อลูกบอลที่ได้รับการรับรองของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ

4. ไม้(เทนนิส) 

           ไม้เทนนิสที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการเล่นภายใต้กติกาเทนนิสได้ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดใน
ภาคผนวก2สมาพันธ์เทนนิสนานาชาติจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าไม้เทนนิส หรือไม้เทนนิสต้นแบบอันใดที่สอดคล้องกับภาคผนวก2 ซึ่งก็คือไม้เทนนิสนั้นๆจะได้รับการรับรอง หรือไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการเล่นได้ การชี้ขาดนั้นอาจจะเกิดจากความต้องการของสมาพันธ์ฯเอง หรือ จากการยื่นคำร้องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความประสงค์อันบริสุทธิ์ ซึ่งรวมถึงนักเทนนิส หรือผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา หรือสมาคมแห่งชาติใดๆก็ได้ การชี้ขาดนั้นๆ จะต้องเป็นไปตามวิธีพิจารณาทบทวนและไต่สวนของสมาพันธ์ฯ (ดูในภาคผนวก 6)
 กรณีที่ 1: จะอนุญาตให้ใช้เอ็นมากกว่า 1 ชุดในพื้นผิวของไม้เทนนิสที่ใช้ในการตีได้หรือไม่
 คำวินิจฉัย: ไม่ได้ ในกติกาได้ใช้คำว่าลายเดียว ไม่ใช่หลายลาย (ดูในภาคผนวก 2)
 กรณีที่ 2: ลายของเอ็นบนไม้เทนนิสอันหนึ่งจะถือว่าแบนเรียบและคงที่หรือไม่ถ้าเอ็นอยู่ในระนาบมากกว่า1?
 คำวินิจฉัย:  ไม่
 กรณีที่ 3:  จะติดตัวกันสะเทือนบนเอ็นของไม้เทนนิสได้หรือไม่ ? ถ้าได้ จะติดได้ตรงไหน?
 คำวินิจฉัย: ได้ แต่ต้องติดนอกลาย(ตะแกรง)ของเอ็นเท่านั้น
 กรณีที่ 4 : ในแต้ม ถ้านักเทนนิสผู้หนึ่งทำเอ็นขาดด้วยเหตุบังเอิญ นักกีฬาผู้นั้นจะสามารถใช้ไม้อันนั้นเล่นในแต้มอื่นอีกได้หรือไม่
คำวินิจฉัย:  ได้ นอกจากว่าผู้จัดการแข่งขันได้กำหนดห้ามเอาไว้
กรณีที่ 5:  อนุญาตให้นักกีฬาผู้หนึ่งสามารถใช้ไม้เทนนิสมากกว่าหนึ่งอันในเวลาเดียวกันระหว่างการเล่นได้หรือไม่ ?
คำวินิจฉัย: ไม่ได้
กรณีที่ 6: สามารถใช้แบตเตอรีที่มีผลต่อคุณลักษณะในการเล่นของไม้เทนนิสได้หรือไม่ ?
คำวินิจฉัย: ไม่ได้ ไม่ให้ใช้ แบตเตอรี เพราะเป็นแหล่งพลังงาน เช่นเดียวกับเซลแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆที่คล้ายกัน

5. การนับสกอร์ในแต่ละเกม 
     ก. เกมปกติ
         ในเกมปกติ จะให้แต้มดังต่อไปนี้ โดยขานแต้มของผู้เสิร์ฟก่อน :
         ไม่มีแต้ม      ศูนย์
          แต้มแรก     15
          แต้มที่ 2     30 
          แต้มที่ 3     40
          แต้มที่ 4     เกม

นอกจากว่านักกีฬาทั้งสองหรือทีมทั้งสองได้ 3 แต้มทั้งคู่ สกอร์จะเป็น “ดิวซ์” หลังจากแต้มดิวซ์ สกอร์จะเป็น “ได้เปรียบ”ของนักกีฬาหรือทีมที่ได้แต้มถัดไป ถ้านักกีฬาหรือทีมเดิมชนะแต้มต่อจากนั้น นักกีฬาหรือทีมนั้นก็ชนะได้ “เกม” แต่ถ้านักกีฬาหรือทีมอีกฝ่ายหนึ่งได้แต้ม สกอร์ก็จะเป็น “ดิวซ์”อีก นักกีฬาหรือทีมต้องชนะ 2 แต้ม  ติดต่อกันหลังจากสกอร์เป็น “ดิวซ์” ถึงจะชนะได้ “เกม”

       ข. เกมไทเบรค
          ในระหว่างเกมไทเบรก แต้มจะเป็น “ศูนย์” “1” “2”  “3” ไปเรื่อยๆ นักกีฬาหรือทีมที่ทำได้ 7 แต้มชนะได้”เกม” และ “เซท” โดยที่มีแต้มมากกว่าคู่ต่อสู้ (อย่างน้อย)2 แต้ม ถ้าจำเป็น การเล่นไทเบรกจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีฝ่ายที่ทำได้ตามนี้
          นักกีฬาที่ถึงรอบที่จะเสิร์ฟ จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟแต้มแรกของเกมไทเบรก ฝ่ายคู่ต่อสู้จะเป็นผู้เสิร์ฟ อีก 2 แต้มถัดไป (ในการเล่นคู่ นักกีฬาของทีมฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผู้เสิร์ฟ) หลังจากนั้น แต่ละฝ่ายจะผลัดกันเสิร์ฟฝ่ายละ 2 แต้มติดต่อกันไปจนกว่าจะจบเกมไทเบรก (ในการเล่นคู่ ลำดับการหมุนเวียนคนเสิร์ฟของแต่ละทีมจะดำเนินไปเหมือนตอนเล่นในเซทนั้น)
          นักกีฬาหรือทีมที่ถึงรอบที่จะเสิร์ฟเป็นคนแรกในเกมไทเบรก จะต้องเป็นผู้รับลูกเสิร์ฟของเกมแรกในเซทถัดไป

วิธีการนับสกอร์เพิ่มเติมแบบอื่นๆที่ได้รับการรับรองหาได้ใน ภาคผนวก 4

6. การนับสกอร์ในแต่ละเซท 

          มีวิธีนับสกอร์ในเซทหลายแบบ สองวิธีหลักคือ “เซทได้เปรียบ” และ “เซทไทเบรก” จะใช้วิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้แต่ต้องประกาศล่วงหน้าก่อนการรายการแข่งขันจะเริ่ม ถ้าใช้วิธี “เซทไทเบรก” จะต้องประกาศให้ทราบด้วยว่าในเซทสุดท้ายจะใช้ “เซทไทเบรก”หรือ”เซทได้เปรียบ” 
           ก. “เซทได้เปรียบ”
           นักกีฬาหรือทีมที่ชนะ 6 เกม ชนะได้เซทนั้น โดยที่ต้องได้มากกว่าคู่ต่อสู้ 2 เกม ถ้า6 เกมเท่ากัน จะต้องเล่นเซทนั้นต่อไปจนกว่าจะมีผู้ได้มากกว่าคู่ต่อสู้ 2 เกม เป็นผู้ชนะได้เซทนั้น 
           ข. “เซทไทเบรค” 
           นักกีฬาหรือทีมที่ชนะ 6 เกม ชนะได้เซทนั้น โดยที่ต้องได้มากกว่าคู่ต่อสู้ 2 เกม ถ้าสกอร์ถึง 6 เกมเท่ากัน จะต้องเล่นเกมไทเบรก

วิธีการนับสกอร์เพิ่มเติมแบบอื่นๆที่ได้รับการรับรองหาได้ใน ภาคผนวก 4 

7. การนับสกอร์ในแต่ละแมทช์
 

          สามารถเล่นแมทช์เป็นแบบ 2 ใน 3 เซท (นักกีฬาหรือทีมต้องชนะ 2 เซทจึงจะชนะแมทช์) หรือ 3 ใน 5 เซท (นักกีฬาหรือทีมต้องชนะ 3 เซทจึงจะชนะแมทช์) 

วิธีการนับสกอร์เพิ่มเติมแบบอื่นๆที่ได้รับการรับรองหาได้ใน ภาคผนวก 4 

8. ผู้เสิร์ฟและผู้รับ(ลูกเสิร์ฟ)
 

          นักกีฬาหรือทีมต้องอยู่คนละฝั่งของตาข่าย ผู้เสิร์ฟคือผู้ที่เริ่มตีลูกบอลเข้าไปเล่นในแต้มแรก ผู้รับลูกเสิร์ฟคือผู้ที่จะตีโต้ลูกบอลที่ผู้เสิร์ฟเริ่มตีมากลับไป
กรณีที่ 1 :  อนุญาตให้ผู้รับลูกเสิร์ฟยืนอยู่นอกเส้นของคอร์ทหรือไม่ ?
คำวินิจฉัย  :   ได้ ผู้รับจะยืนอยู่ในหรือนอกเส้นทางด้านของตนเองตรงไหนก็ได้

9. การเลือกข้างและเลือกเสิร์ฟ 

          การเลือกข้างและการเลือกเป็นผู้เสิร์ฟในเกมแรก ตัดสินด้วยการเสี่ยงโยนเหรียญก่อนจะเริ่มการวอร์ม นักกีฬาหรือทีมที่ชนะการเสี่ยง สามารถเลือก:
          ก. เป็นผู้เสิร์ฟหรือเป็นผู้รับลูกเสิร์ฟในเกมแรกของแมทช์ ในกรณีนี้คู่ต่อสู้จะเป็นฝ่ายเลือกข้างสำหรับเกมแรกของแมทช์  หรือ 
          ข. เลือกข้างสำหรับเกมแรกของแมทช์ ในกรณีนี้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผู้เลือกว่าจะเป็นผู้เสิร์ฟหรือผู้รับลูกเสิร์ฟสำหรับเกมแรกของแมทช์ หรือ 
          ค. ให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นคนเลือกข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าว
กรณีที่ 1: นักกีฬาหรือทีมทั้ง 2 ฝ่ายมีสิทธิเลือกใหม่หรือไม่ ถ้าการวอร์มหยุดลงและนักกีฬาต้องออกจากคอร์ท?
คำวินิจฉัย : มีสิทธิ์ แต่ผลของการเสี่ยงยังคงเดิม  และสามารถเลือกใหม่ได้ทั้ง 2 ฝ่าย 

10. การเปลี่ยนข้าง 

          นักกีฬาต้องเปลี่ยนข้างเมื่อจบเกมแรก เกมที่ 3 และเกมที่เป็นจำนวนคี่ต่อจากนั้นในแต่ละเซท และนักกีฬาต้องเปลี่ยนข้างเมื่อจบแต่ละเซท ยกเว้นเมื่อรวมเกมในเซทนั้นเป็นจำนวนคู่ ในกรณีนี้นักกีฬาจะเปลี่ยนข้างตอนจบเกมแรกของเซทถัดไประหว่างการเล่นเกมไทเบรก นักกีฬาจะเปลี่ยนข้างทุกๆ 6 แต้ม 

11. ลูก(บอล)อยู่ในการเล่น
          นอกจากถูกขานเสีย หรือ เล็ท ลูกบอลถือว่าอยู่ในการเล่นนับตั้งแต่ผู้เสิร์ฟตีถูกลูกบอล และยังคงอยู่ในการเล่นจนกระทั่งแต้มนั้นถูกตัดสิน 

12. ลูกบอลแตะเส้น 
          ถ้าลูกบอลแตะเส้น ถือว่าแตะคอร์ทซึ่งเส้นนั้นล้อมอยู่ 

13. ลูกบอลกระทบวัตถุถาวร 
          ถ้าลูกบอลที่อยู่ในการเล่นกระทบวัตถุถาวรหลังจากตกในคอร์ทที่ถูกต้อง นักกีฬาคนที่ตีลูกไปเป็นผู้ชนะได้แต้มนั้น ถ้าลูกบอลกระทบวัตถุถาวรก่อนตกถึงพื้น นักกีฬาที่ตีลูกไปเสียแต้มนั้น 

14. ลำดับของการเสิร์ฟ 
          เมื่อจบเกมปกติแต่ละเกม ผู้รับลูกเสิร์ฟจะเป็นผู้เสิร์ฟและผู้เสิร์ฟจะเป็นผู้รับลูกเสิร์ฟในเกมถัดไป ในการเล่นคู่ ทีมที่ถึงรอบต้องเสิร์ฟในเกมแรกของแต่ละเซทจะต้องเลือกว่าจะให้คนใดเป็นคนเสิร์ฟในเกมนั้น ทำนองเดียวกัน ก่อนจะเริ่มเกมที่ 2 ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผู้เลือกว่าจะให้ใครเสิร์ฟในเกมนั้น  คู่ชองนักกีฬาที่เสิร์ฟในเกมแรกจะเป็นคนเสิร์ฟในเกมที่ 3 และคู่ของนักกีฬาที่เสิร์ฟในเกมที่ 2 จะเป็นคนเสิร์ฟในเกมที่ 4 จะหมุนเวียนต่อไปเช่นนี้จนจบเซทนั้น

15. ลำดับของการรับลูกเสิร์ฟในการเล่นคู่ 
          ทีมที่ถึงรอบต้องรับลูกเสิร์ฟในเกมแรกของเซทสามารถจะเลือกว่าให้ใครเป็นคนรับลูกเสิร์ฟในแต้มแรกของเกมนั้น ทำนองเดียวกัน ก่อนจะเริ่มเกมที่ 2 ฝ่ายตรงข้ามสามารถจะเลือกว่าจะให้ใครรับลูกเสิร์ฟในแต้มแรกของเกมนั้น คู่ของนักกีฬาที่รับลูกเสิร์ฟในแต้มแรกของเกมนั้นจะเป็นผู้รับลูกเสิร์ฟในแต้มที่ 2 จะหมุนเวียนต่อไปเช่นนี้จนจบเกมและเซทนั้น หลังจากผู้รับตีลูกกลับไปแล้ว คนใดคนหนึ่งในทีมจะตีก็ได้
กรณีที่ 1 : อนุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งในทีมคู่เล่นเพียงคนเดียวกับฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่ ?
คำวินิจฉัย:  ไม่ 

16. วิธีเสิร์ฟ 
          ทันทีก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนไหวตัวเพื่อเสิร์ฟ ผู้เสิร์ฟจะต้องยืน โดยที่เท้าทั้ง 2 ข้างอยู่ด้านหลัง(ห่างออกไปจากตาข่าย)เส้นท้ายคอร์ท) และอยู่ระหว่างแนวที่ต่อออกไปจากขีดกึ่งกลาง กับเส้นข้างจากนั้นผู้เสิร์ฟจะปล่อยลูกบอลด้วยมือไปในทิศทางใดก็ได้แล้วตีลูกบอลด้วยไม้เทนนิสก่อนที่ลูกบอลจะตกถึงพื้น การเคลื่อนไหวตัวเสิร์ฟสิ้นสุดเมื่อไม้เทนนิสของนักกีฬากระทบหรือพลาดลูกบอล นักกีฬาที่ใช้แขนได้ข้างเดียวสามารถใช้ไม้เทนนิสปล่อยลูกบอลได้ 

17. การเสิร์ฟ 
          เมื่อทำการเสิร์ฟในเกมปกติ ผู้เสิร์ฟต้องยืนอยู่ด้านหลังของแต่ละครึ่งของคอร์ท สลับกันไป เริ่มจากครึ่งด้านขวามือในทุกๆเกม
          ในเกมไทเบรค  ต้องทำการเสิร์ฟจากด้านหลังของแต่ละครึ่งของคอร์ท สลับกันไป เริ่มเสิร์ฟครั้งแรกจากครึ่งด้านขวามือ 
          ลูกเสิร์ฟต้องข้ามตาข่าย และตกบนคอร์ทเสิร์ฟฝั่งตรงข้ามด้านทะแยง ก่อนที่ผู้รับจะตีกลับมาได้ 

18. ฟุตฟอลท์
          ระหว่างการเคลื่อนไหวตัวเสิร์ฟ ผู้เสิร์ฟจะต้องไม่ 
          ก. เปลี่ยนตำแหน่งด้วยการเดิน หรือวิ่ง แต่อนุญาตให้ขยับเคลื่อนเท้าได้เล็กน้อย หรือ
          ข. แตะเส้นท้าย หรือพื้นที่ในคอร์ท ด้วยเท้าข้างใดข้างหนึ่ง หรือ 
          ค. แตะด้านนอกแนวที่ยื่นออกไปจากขีดกึ่งกลางเส้นท้ายคอร์ท ด้วยเท้าข้างใดข้างหนึ่ง หรือ
          ง. แตะแนวที่ต่อยื่นออกไปจากขีดกึ่งกลางด้วยเท้าข้างใดข้างหนึ่ง

ถ้าผู้เสิร์ฟละเมิดข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าเป็น “ฟุตฟอลท์”
กรณีที่ 1 :  ในการเล่นเดี่ยว อนุญาตให้ผู้เสิร์ฟยืนเสิร์ฟด้านหลังเส้นท้ายคอร์ทในบริเวณระหว่างเส้นข้างของคอร์ทเดี่ยวกับเส้นข้างของคอร์ทคู่หรือไม่?
คำวินิจฉัย:   ไม่
กรณีที่ 2 :  อนุญาตให้เท้าช้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างของผู้เสิร์ฟพ้นพื้นหรือไม่ ?
คำวินิจฉัย:   อนุญาต 

19. เสิร์ฟเสีย
          ลูกเสิร์ฟ ถือว่าเสีย ถ้า : 
            ก. ผู้เสิร์ฟทำผิดกติกา ข้อ 16,17 หรือ 18 หรือ 
            ข. ผู้เสิร์ฟ ตีพลาดลูกบอล ตอนเสิร์ฟ หรือ 
            ค. ลูกบอลที่เสิร์ฟไป กระทบวัตถุถาวร เสา หรือ ไม้ค้ำ ก่อนที่จะกระทบพื้น หรือ 
            ง. ลูกบอลที่เสิร์ฟไป กระทบผู้เสิร์ฟ หรือคู่ของผู้เสิร์ฟ หรือสิ่งใดๆที่ผู้เสิร์ฟหรือคู่ของผู้เสิร์ฟสวมหรือติดตัวอยู่
กรณีที่ 1 :  หลังจากโยนลูกบอลเพื่อเสิร์ฟ แล้วตัดสินใจไม่ตี คว้าลูกบอลด้วยมือหรือไม้เทนนิสแทน ถือว่าเสิร์ฟเสียหรือไม่?
คำวินิจฉัย:   ไม่ นักกีฬาที่โยนลูกบอลแล้วตัดสินใจไม่ตี สามารถคว้าลูกบอลด้วยมือหรือไม้เทนนิส หรือจะปล่อยให้ตกพื้นก็ได้
กรณีที่ 2 :  ในขณะที่เล่นเกมเดี่ยวในคอร์ทที่มีเสาและไม้ค้ำ ลูกบอลกระทบไม้ค้ำ และตกลงในคอร์ทเสิร์ฟที่ถูกต้องถือเป็นเสิร์ฟเสียหรือไม่?
คำวินิจฉัย :  เสีย 

20. ลูกเสิร์ฟที่2 
          
ถ้าลูกเสิร์ฟแรกเสีย ผู้เสิร์ฟต้องเสิร์ฟอีกโดยไม่เนิ่นช้า จากด้านหลังของคอร์ท ด้านเดิมที่เสิร์ฟเสีย นอกจากว่าจะเสิร์ฟผิดคอร์ท 

21. เมื่อจะเสิร์ฟและรับ 
            ผู้เสิร์ฟจะต้องไม่เสิร์ฟจนกว่าผู้รับจะพร้อม อย่างไรตาม ผู้รับลูกเสิร์ฟจะต้องเล่นตามจังหวะความเร็วของผู้เสิร์ฟตามสมควร และต้องพร้อมที่จะรับลูกเสิร์ฟภายในเวลาที่สมเหตุสมผลกับความพร้อมของผู้เสิร์ฟผู้รับลูกเสิร์ฟที่ตั้งท่าจะโต้ลูกเสิร์ฟกลับไปถือว่าพร้อม ถ้าหากผู้รับยังไม่พร้อม จะถือว่าลูกเสิร์ฟนั้นเสียไม่ได้ 

22. ลูกเสิร์ฟที่เป็นเล็ท
            ลูกเสิร์ฟถือเป็นลูกเล็ท ถ้า
                ก. ลูกบอลที่เสิร์ฟกระทบตาข่าย แถบรั้ง ปลอกหุ้ม และลงดี หรือ เมื่อกระทบกับตาข่าย แถบรั้ง หรือปลอกหุ้มแล้วไป     โดนผู้รับหรือคู่ของผู้รับลูกเสิร์ฟ หรือโดนอะไรก็แล้วแต่ที่ฝ่ายรับสวมหรือติดตัวก่อนที่จะตกพื้น หรือ
                ข. ลูกบอลถูกเสิร์ฟในขณะทีผู้รับไม่พร้อม
                ในกรณีที่ลูกเสิร์ฟเป็นลูกเล็ท ต้องไม่นับลูกเสิร์ฟลูกนั้น และผู้เสิร์ฟได้เสิร์ฟใหม่ แต่ลูกเสิร์ฟเล็ทไม่ได้ยกเลิกลูกที่เสิร์ฟเสียก่อนหน้านั้น

23. ลูกเล็ท 
          ในทุกกรณี เมื่อขานเล็ท ยกเว้นเมื่อเป็นลูกเสิร์ฟเล็ทในลูกเสิร์ฟลูกที่ 2 จะต้องเล่นแต้มนั้นใหม่ทั้งหมด
กรณีที่1 :  เมื่อลูกบอลอยู่ในการเล่น มีลูกบอลอีกลูกกลิ้งเข้ามาในคอร์ท มีการขานเล็ท ก่อนหน้านั้นผู้เสิร์ฟเสิร์ฟเสียไปแล้วหนึ่งลูก ผู้เสิร์ฟมีสิทธิ์เสิร์ฟลูกแรกหรือลูกที่2
คำวินิจฉัย: เสิร์ฟลูกแรก ต้องเล่นแต้มนั้นใหม่ทั้งหมด

24. ผู้เล่นเสียแต้ม
จะเสียแต้ม ถ้า:
                ก. เสิร์ฟเสีย 2 ลูกติดต่อกัน หรือ
                ข. ผู้เล่นไม่ตีลูกบอลที่อยู่ในการเล่นกลับไปก่อนที่ลูกบอลจะตกลงพื้น 2 ครั้งติดต่อกัน หรือ
                ค. ผู้เล่นตีลูกบอลที่อยู่ในการเล่น แล้วกระทบพื้นหรือวัตถุที่อยู่นอกคอร์ทที่ใช้เล่น หรือ
                ง. ผู้เล่นตีลูกบอลที่อยู่ในการเล่น แล้วกระทบวัตถุถาวรก่อนที่จะตกพื้น หรือ
                จ. ผู้เล่นจงใจที่จะพาหรือรับลูกที่อยู่ในการเล่น(ให้หยุดนิ่ง)บนไม้เทนนิส หรือจงใจที่กระทบลูกด้วยไม้เทนนิส(ในคราวเดียว)มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือ
                ฉ. ผู้เล่นหรือไม้เทนนิส ไม่ว่าจะอยู่ในมือของผู้เล่นหรือไม่ก็ตาม หรืออะไรก็ตามที่ผู้เล่นสวมหรือติดตัวอยู่กระทบถูกตาข่าย เสา หรือไม้ค้ำ เชือกหรือเคเบิล แถบรั้งหรือปลอกหุ้ม หรือพื้นคอร์ทของฝ่ายตรงช้ามไม่ว่าเวลาไหนในระหว่างที่ลูกอยู่ในการเล่น หรือ
                ช. ผู้เล่นตีลูกก่อนที่จะข้ามตาข่าย หรือ
                ซ. ลูกบอลที่อยู่ในการเล่นโดนตัวผู้เล่นหรือสิ่งใดๆที่ผู้เล่นสวมหรือติดตัวอยู่ ยกเว้นไม้เทนนิส หรือ
                ฌ. ลูกบอลที่อยู่ในการเล่นกระทบไม้ในขณะที่ผู้เล่นไม่ได้ถืออยู่ หรือ
                ญ. ผู้เล่นจงใจและทำให้รูปร่างของไม้เทนนิสเปลี่ยนไปในขณะที่ลูกอยู่ในการเล่น หรือ
                ฎ. ในการเล่นคู่ ผู้เล่นทั้งสองคนกระทบถูกลูกบอลพร้อมกันเมื่อจะตีกลับไป
กรณีที่ 1 :  หลังจากเสิร์ฟลูกแรก ไม้เทนนิสหลุดจากมือของผู้เสิร์ฟ ไปโดนตาข่ายก่อนที่ลูกจะตกถึงพื้น ลูกเสิร์ฟนั้นเสียหรือไม่ หรือผู้เสิร์ฟเสียแต้มนั้น?
คำวินิจฉัย:  ผู้เสิร์ฟเสียแต้มเพราะว่าไม้เทนนิสกระทบถูกตาข่ายในขณะที่ลูกอยู่ในการเล่น
กรณีที่ 2 : หลังจากผู้เสิร์ฟได้เสิร์ฟลูกแรกแล้ว ไม้เทนนิสหลุดมือไปโดนตาข่ายหลังจากลูกบอลตกถึงพื้นนอกคอร์ทเสิร์ฟที่ถูกต้อง ถือว่าเป็นลูกเสิร์ฟเสีย หรือผู้เสิร์ฟเสียแต้ม?
คำวินิจฉัย:  ถือเป็นลูกเสิร์ฟเสีย เพราะเมื่อไม้เทนนิสโดนตาข่าย ลูกบอลไม่อยู่ในการเล่นแล้ว
กรณีที่ 3 : ในแมทช์เล่นคู่ คู่ของฝ่ายรับลูกเสิร์ฟ ไปกระทบถูกตาข่ายก่อนที่ลูกเสิร์ฟจะตกถึงพื้นนอกคอร์ทที่ถูกต้อง จะตัดสินให้ถูกต้องอย่างไร?
คำวินิจฉัย:  ทีมผู้รับเสียแต้ม เพราะคู่ของผู้รับโดนตาข่ายในขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น
กรณีที่ 4 : ผู้เล่นจะเสียแต้มหรือไม่ถ้า ข้ามแนวที่ต่อจากตาข่าย ไม่ว่าก่อนหรือหลังตีลูกบอลแล้ว?
คำวินิจฉัย:  ไม่เสียแต้มทั้ง 2 อย่าง แต่ต้องไม่เข้าไปในพื้นคอร์ทของฝ่ายตรงข้าม
กรณีที่ 5 : ผู้เล่นโดดข้ามตาข่ายไปในคอร์ทของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่ลูกบอลยังอยู่ในการเล่นได้หรือไม่
คำวินิจฉัย:  ไม่ได้ ผู้เล่นเสียแต้ม
กรณีที่ 6 : ผู้เล่นขว้างไม้ใส่ลูกบอลขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น ทั้งไม้และลูกตกลงในฝั่งตรงข้าม และคู่ต่อสู้ไม่สามารถเข้าถึงลูกได้ ใครเป็นคนได้แต้ม?
คำวินิจฉัย:   ผู้เล่นที่ขว้างไม้ใส่ลูกเสียแต้ม
กรณีที่ 7 : ลูกเสิร์ฟโดนผู้รับหรือในการเล่นคู่โดนคู่ของผู้รับก่อนที่ลูกจะตกถึงพื้น ผู้เล่นฝ่ายไหนได้แต้ม ?
คำวินิจฉัย:  ผู้เสิร์ฟได้แต้ม ยกเว้นว่าเป็นลูกเสิร์ฟเลท
กรณีที่ 8 :  ผู้เล่นยืนอยู่นอกคอร์ทตีหรือรับลูกก่อนตกพื้น และอ้างว่าได้แต้มเพราะลูกออกนอกคอร์ทแน่นอน
คำวินิจฉัย:  ผู้เล่นผู้นั้นเสียแต้ม นอกจากว่าลูกที่ตีไปนั้นดี ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องเล่นแต้มนั้นต่อ 

25. ลูก(ที่ตีไป)ดี
ลูกดีถ้า :
                ก. ลูกโดนตาข่าย เสา ไม้ค้ำ เชือก เคเบิล แถบรั้ง หรือปลอกหุ้ม แต่ต้องข้ามตาข่ายและตกลงพื้นในคอร์ทที่ถูกต้องนอกจากที่บัญญัติไว้ใน กติกาข้อที่ 2 และ 24(ง) หรือ
                ข. หลังจากลูกบอลที่อยู่ในการเล่นตกพื้นในคอร์ทแล้วหมุนหรือโดนลมพัดกลับข้ามตาข่าย ผู้เล่นเอื้อมข้ามตาข่ายแล้วเล่นลูกเข้าไปในคอร์ท แต่ต้องไม่ผิดกติกาข้อ 24 หรือ
                ค. ตีลูกนอกเสา ไม่ว่าจะต่ำกว่าหรือเหนือระดับบนสุดของตาข่าย ถึงจะโดนเสา แต่ต้องตกลงในคอร์ท ยกเว้นจากที่บัญญัติไว้ในกติกาข้อ 2 และ 24(ง)
                ง. ลูกลอดผ่านใต้เชือกขึงตาข่ายระหว่างไม้ค้ำกับเสาที่อยู่ด้านเดียวกัน โดยไม่ถูกตาข่าย เชือกขึง หรือเสา และตกพื้นใน คอร์ท หรือ
                จ. หลังจากตีลูกจากฝั่งของตัว ไม้เทนนิสของผู้เล่นข้ามตาข่าย และลูกตกลงในคอร์ท หรือ
                ฉ. ผู้เล่นตีลูกที่อยู่ในการเล่น  แล้วลูกไปถูกอีกลูกที่ทิ้งอยู่ในคอร์ท
กรณีที่ 1 : ผู้เล่นตีลูกแล้วลูกไปกระทบไม้ค้ำ และตกในคอร์ท ถือว่าเป็นลูกดีหรือไม่?
คำวินิจฉัย:  ใช่ แต่ถ้าเป็นลูกเสิร์ฟแล้วไปกระทบไม้ค้ำ ถือว่าเป็นลูกเสิร์ฟเสีย
กรณีที่ 2 :  ลูกที่อยู่ในการเล่นไปถูกลูกที่ทิ้งอยู่บนพื้นในคอร์ด จะตัดสินอย่างไรจึงถูก?
คำวินิจฉัย:   ให้เล่นต่อ แต่ถ้าไมรู้แน่ว่าลูกที่ตีกลับมาเป็นลูกเดิม ควรเป็นเล็ท

26. การขัดจังหวะ(ขัดขวาง)การเล่น
           ถ้าผู้เล่นถูกขัดจังหวะการเล่นแต้มโดยการกระทำที่จงใจของฝ่ายตรงข้าม ให้ผู้เล่นนั้นได้แต้มนั้น 
อย่างไรก็ดีจะต้องเล่นแต้มนั้นใหม่ถ้าผู้เล่นถูกขัดจังหวะการเล่นแต้มโดยการกระทำที่ไม่ตั้งใจของฝ่ายตรงข้าม หรือโดยสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เล่น(ไม่รวมถึงวัตถุถาวร)
กรณีที่ 1 : การตีกระทบลูก 2ครั้งโดยไม่ตั้งใจถือเป็นการขัดจังหวะหรือไม่?
คำวินิจฉัย:  ไม่ ให้ดูกติกาข้อ 24(จ)
กรณีที่ 2 : ผู้เล่นอ้างว่าต้องหยุดเล่นเพราะคิดว่าฝ่ายตรงข้ามถูกขัดจังหวะ ถือว่าเป็นการขัดจังหวะหรือไม่?
คำวินิจฉัย:  ไม่ ผู้เล่นเสียแต้ม
กรณีที่ 3 : ลูกที่อยู่ในการเล่นโดนนกที่กำลังบินข้ามคอร์ด ถือเป็นการขัดจังหวะหรือไม่?
คำวินิจฉัย:  ใช่ ต้องเล่นแต้มนั้นใหม่
กรณีที่ 4 : ระหว่างการเล่น ถ้ามีลูกเทนนิสหรือวัตถุอื่นอยู่บนคอร์ทด้านผู้เล่นถือว่าเป็นการขัดจังหวะหรือไม่?
คำวินิจฉัย:  ไม่
กรณีที่ 5 : ในการเล่นคู่ คู่ของฝ่ายเสิร์ฟ และคู่ของฝ่ายรับลูกเสิร์ฟจะยืนอยู่ตรงไหนได้บ้าง ?
คำวินิจฉัย:   คู่ทั้งสองจะยืนอยู่ตรงไหนทางฝั่งคอร์ทของตัว จะเป็นข้างนอกหรือในคอร์ทก็ได้ แต่ถ้าผู้เล่นคนใดกำลังทำให้เกิดการขัดจังหวะฝ่ายตรงข้าม ก็ควรตัดสินด้วยเรื่องการขัดจังหวะ

27. การแก้ไขความผิดพลาด 
           โดยหลักการ เมื่อพบความผิดพลาดตามกติกาเทนนิส แต้มที่เล่นไปแล้วทั้งหมดจะต้องคงอยู่ตามเดิม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องแก้ไขดังต่อไปนี้               
                ก. ระหว่างการเล่นเกมปกติ หรือเกมไทเบรก ถ้าผู้เล่นคนหนึ่งเสิร์ฟผิดคอร์ท ต้องแก้ไขทันทีที่รู้ความผิดพลาดและผู้เสิร์ฟต้องเสิร์ฟจากด้านที่ถูกตามสกอร์ที่เป็นอยู่ ลูกเสียที่เสิร์ฟก่อนหน้านี้ให้นับเสียตามเดิม
                ข. ระหว่างการเล่นเกมปกติ หรือเกมไทเบรก ถ้าผู้เล่นอยู่ผิดฝั่งของคอร์ท ต้องแก้ไขทันทีที่รู้ และผู้เสิร์ฟต้องเสิร์ฟจากฝั่งที่ถูกตามแต้ม
                ค. ถ้าผู้เล่นคนหนึ่งเสิร์ฟผิดลำดับในระหว่างการเล่นเกมปกติ คนที่แต่เดิมควรเป็นผู้เสิร์ฟจะต้องเสิร์ฟทันทีที่รู้ว่าผิด แต่ ถ้าเล่นเกมที่เสิร์ฟผิดคนจนจบแล้วก่อนที่จะรู้ว่าผิด ให้เสิร์ฟคงตามลำดับที่เปลี่ยนไป
                ลูกที่เสิร์ฟเสียไปแล้วโดยฝ่าย ตรงข้ามก่อนที่จะรู้ว่าผิด จะไม่นับ
                แต่ในการเล่นคู่ ถ้าคู่เสิร์ฟผิดลำดับ ลูกที่เสิร์ฟเสียไปแล้วก่อนที่จะรู้ว่าผิดให้ถือว่ายังคงนับ
                ง. ถ้าผู้เล่นคนหนึ่งเสิร์ฟผิดลำดับในการเล่นเกมไทเบรก และรู้ว่าผิดเมื่อจำนวนแต้มที่เล่นไปแล้วรวมเป็นจำนวนคู่จะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดทันที แต่ถ้ารู้ตอนจำนวนแต้มที่เล่นไปแล้วรวมเป็นจำนวนคี่ ลำดับของคนเสิร์ฟให้เป็นไปตามที่เปลี่ยน
                ลูกเสิร์ฟเสียที่ฝ่ายตรงข้ามเสิร์ฟก่อนที่จะรู้ว่าผิด จะไม่นับ
                ในการเล่นคู่ ถ้าคู่ของทีมหนึ่งทีมใดเสิร์ฟผิดลำดับ ลูกที่เสิร์ฟเสียก่อนรู้ว่าผิดให้คงนับอยู่
                จ. ระหว่างการเล่นเกมปกติหรือไทเบรกในการเล่นคู่ ถ้าผู้รับลูกเสิร์ฟผิดลำดับ จะต้องคงลำดับเอาไว้ตามที่ผิดจนจบเกมที่รู้ว่าผิด ในเกมที่จะต้องเป็นผู้รับลูกเสิร์ฟถัดไปในเซทนั้น คู่จะต้องเข้ารับลูกเสิร์ฟตามลำดับเดิม
                ฉ. ถ้าความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเล่นเกมไทเบรกหลังจากสกอร์เป็น 6 เกมเท่ากัน โดยที่แต่เดิมตกลงกันว่าจะใช้
                ระบบ “เซทได้เปรียบ” ต้องแก้ความผิดพลาดทันทีถ้าเพิ่งเล่นไปได้เพียงแต้มเดียว ถ้ารู้ตอนที่กำลังแล่นแต้มที่ 2 จะต้อง เล่นเซทนั้นต่อโดยการใช้ระบบ “เซทไทเบรก”
                ช. ถ้าความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเล่นเกมปกติหลัง 6 เกมเท่ากัน โดยที่ตกลงกันไว้ก่อนว่าเซทนั้นจะเล่นเป็น “เซทไทเบรก” ถ้าเพิ่งเล่นไปได้แต้มเดียว ให้แก้ไขข้อผิดพลาดทันที แต่ถ้ารู้เมื่อกำลังเล่นแต้มที่ 2 จะต้องเล่นเซทนั้นต่อไปแบบ “เซทได้เปรียบ”จนสกอร์ถึง 8 เกมเท่ากัน (หรือเป็นจำนวนคู่ที่สูงกว่านี้) ต้องเล่นเกมไทเบรค
                ซ. ถ้าเกิดความผิดพลาดเมื่อเริ่มเล่น “เซทได้เปรียบ” หรือ“เซทไทเบรก” โดยที่ตกลงกันไว้ก่อนว่าในเซทสุดท้ายจะ เล่นไทเบรกตัดสินแมทช์ ให้แก้ไขข้อผิดพลาดทันทีถ้าเพิ่งเล่นไปได้เพียงแต้มเดียว แต่ถ้ารู้ตอนที่กำลังเล่นแต้มที่ 2 ต้องเล่นเซทนั้นต่อจนกระทั่งผู้เล่นหรือทีมหนึ่งได้ 3 เกม(ซึ่งก็คือได้เซทนั้น) หรือจนกระทั่งสกอร์เป็น 2 เกมเท่ากันจึง เล่นไทเบรกตัดสินแมทช์ แต่ถ้ารู้เมื่อเริ่มเล่นเกมที่ 5 แล้ว ให้เล่นเซทนั้นต่อเป็นแบบ “เซทไทเบรก”
                 ฌ. ถ้าไม่ได้เปลี่ยนลูกบอลตามลำดับที่ถูกต้อง ต้องแก้ไขความผิดพลาดเมื่อผู้เล่นหรือทีมที่ควรจะได้เสิร์ฟด้วยลูกใหม่    ถึงกำหนดที่จะเสิร์ฟในเกมใหม่ หลังจากนั้นลูกจะถูกเปลี่ยนตามจำนวนเกมที่ใช้เล่นตามที่ตกลงกันแต่เดิมไม่ควรเปลี่ยนลูกบอลตอนกำลังเล่นอยู่ในเกม 

28. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำคอร์ท
          ในแมทช์ที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำคอร์ท ให้ดูหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในภาคผนวก5 

29. ความต่อเนื่องในการเล่น
           โดยหลักการ การเล่นควรต่อเนื่อง ตั้งแต่แมทช์เริ่ม (เมื่อลูกเสิร์ฟลูกแรกของแมทช์เข้าสู่การเล่น) จนกระทั่งสิ้นสุดแมทช์
                ก. ช่วงหยุดระหว่างแต้ม ให้เวลาสูงสุด 20 วินาที เมื่อผู้เล่นเปลี่ยนข้างเมื่อจบเกมให้เวลาสูงสุด 90 วินาที แต่หลังจากเกมแรกของแต่ละเซท และในช่วงเกมไทเบรก การเล่นต้องต่อเนื่อง และผู้เล่นต้องเปลี่ยนข้างโดยไม่มีการพัก
                เมื่อสิ้นสุดแต่ละเซทจะต้องมีการหยุดพักของเซท สูงสุด 120 วินาที
                เวลาสูงสุดเริ่มจับทันทีที่แต้มนั้นๆจบลง จนถึงเมื่อตีโดนลูกเสิร์ฟลูกแรกในแต้มต่อไป
                ผู้จัดรายการอาชีพอาจทำเรื่องขอการรับรองจากสมาพันธ์ฯเพื่อยืดเวลาพัก 90 วินาทีที่อนุญาตให้ผู้เล่นในการเปลี่ยนข้างเมื่อจบเกม และ 120 วินาทีที่อนุญาตให้พักเมื่อจบเซท
                ข. ถ้าด้วยเหตุผลที่นอกเหนือการควบคุมของผู้เล่น เสื้อผ้า รองเท้า หรืออุปกรณ์ที่จำเป็น(ยกเว้นไม้เทนนิส) ขาดหรือจำเป็นต้องเปลี่ยน ผู้เล่นจะได้รับเวลาพิเศษที่สมเหตุสมผลเพื่อแก้ไขปัญหา
                ค. จะต้องไม่ให้เวลาพิเศษแก่ผู้เล่นเพื่อให้ฟื้นฟูสภาพร่างกาย แต่ถ้าผู้เล่นมีอาการที่สามารถรักษาทางแพทย์ได้ ก็จะได้รับเวลานอกสำหรับการแพทย์ 3 นาที เพื่อทำการรักษาอาการทางการแพทย์นั้น
                อาจอนุญาตให้หยุดพักไปห้องน้ำ เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โดยจำกัดจำนวนครั้ง ถ้าประกาศล่วงหน้าก่อนรายการแข่งขันจะเริ่ม
                ง. ผู้จัดการแข่งขันอาจอนุญาตให้มีช่วงพัก 10 นาที ถ้าประกาศล่วงหน้าก่อนรายการแข่งขันจะเริ่ม ช่วงพักนี้อาจเป็นช่วงหลังเซท 3 ในการแข่ง 3 ใน 5 เซท หรือหลังเซท 2 ในการแข่ง 2 ใน 3 เซท
                จ. เวลาในการวอร์มสูงสุด 5 นาที ยกเว้นทางผู้จัดการแข่งขันจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น