ประกาศ
ค้นหา ข่าวสาร ภาพ กระทู้
กฏระเบียบสมาคม

ltat logo         


                  นโยบายของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     1. สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรสมาชิก และจะสนับสนุนให้มีความร่วมมือ ระหว่างสโมสรสมาชิก และสมาคมฯในการบริหาร และพัฒนาวงการเทนนิสของไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

     2. สมาคมฯ จะประสานงานและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน เข้ามีส่วนร่วมกัน ในการพัฒนาวงการกีฬาเทนนิสไทยในทุกๆด้าน นอกเหนือไปจากการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย


          3.สมาคมฯ จะผลักดันให้ประเทศไทย เป็นเวทีการแข่งขันเทนนิสระดับนานาชาติ ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานกีฬาเทนนิสของไทยสูงขึ้น


          4.สมาคมฯ จะผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดสร้างสนามฝึกซ้อม และสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาเทนนิสให้เพียงพอกับความต้องการมากยิ่งขิ้น


          5.สมาคมฯ จะส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ฝึกสอนเทนนิสไทย ให้ได้มาตรฐาน และมีจำนวนมากเพียงพอที่จะพัฒนากีฬาเทนนิสของชาติให้สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจ้างผู้ฝึกสอนเทนนิสจากต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับมาพัฒนาผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทนนิสของไทยให้มีความสามารถมากขึ้น


         6.สมาคมฯ จะส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการพัฒนา ระดับความสามารถของผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสไทย ให้ได้มาตรฐานนานาชาติ ในจำนวนที่มากขึ้นกว่าปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนภาระกิจ ในการพัฒนากีฬาเทนนิส ของไทยให้มีระดับสูงขึ้น


          7.สมาคมฯ จะส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเทนนิสอาชีพ และนักกีฬาทีมชาติไทย ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเทนนิสระดับนานาชาติให้มากที่สุด


          8. สมาคมฯ จะส่งเสริม ให้มีการก่อสร้าง และพัฒนาปรับปรุงสนามเทนนิส ให้มีมาตรฐาน และจำนวนที่เพียงพอ  ทั่วภูมิภาคของประเทศ


          9. สมาคมฯ จะส่งเสริมสนับสนุนการเล่น และการแข่งขันกีฬาเทนนิสของประชาชนทั่วไป และของเยาวชนทุกระดับทั่วภูมิภาค โดยที่สมาคมฯ จะให้มีภาคเอกชน สโมสร หรือหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันนอกเหนือจากที่สมาคมฯ จัดการแข่งขันเอง


          10.สมาคมฯ จะสนับสนุนให้กีฬาเทนนิส เป็นกลไกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคม (ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ) ที่กำลังเกิดขึ้น ในหมู่นักเรียนเยาวชน โดยจะส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาเทนนิส ในระดับโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆ รวมทั้งจะส่งเสริม ให้มีการจัดการแข่งขัน ในระดับโรงเรียนให้มากขึ้น เพื่อค้นหาดาวรุ่งจาก  ทั่วประเทศมาเข้าโครงการพัฒนาเยาวชน ที่สมาคมฯกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของ นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต